Tin Tuyển sinh

Đề án tuyển sinh 2020

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2020.

Đề án tuyển sinh 2019

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2019.

Đề án tuyển sinh 2018

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2018.

Đề án tuyển sinh 2017

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2017.