Ngành đào tạo thạc sĩ

Ngành Kỹ thuật hóa học (thạc sĩ)

Đào tạo trình đô thạc sĩ Kỹ thuật hóa học nhằm giúp cho học viên sau khi tốt nghiệp nắm vững lý thuyết; có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích và giải...