Đề án tuyển sinh đại học

Đề án tuyển sinh 2022

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2022.

Đề án tuyển sinh 2021

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2021.

Đề án tuyển sinh 2020

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2020.

Đề án tuyển sinh 2019

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2019.

Đề án tuyển sinh 2018

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2018.

1 2 > >>