HUFI - Chuyên trang Tuyển sinh ts.hufi.edu.vn
'/app_web/tttstt/images/logo/bg_footer_tuyen_sinh_size_1500_400.png'

Kế hoạch của UBND TP.HCM về tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố

Đối với cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng:

- Các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng tổ chức dạy học trực tiếp theo cấp độ dịch của Thành phố, trong đó:

+ Trên địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 hoạt động đào tạo trực tiếp nếu bảo đảm các quy định về an toàn phòng, chống dịch bênh COVID-19 và phải thực hiên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống COYID-19 đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh.

+ Ở những địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 và cấp độ 4, các cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến hoặc kết học dạy học trực tiếp và trực tuyến tùy theo phương án cụ thể của nhà trường được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận.

- Người tham gia dạy và học phải đáp ứng đủ một trong các điều kiên sau: Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng và thực hiên đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.

- Riêng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: trước mắt trong năm 2021 và hết quý l năm 2022 cho phép học trực tiếp lý thuyết và thực hành cho những học sinh, sinh viên, học viên nắm cuối để làm đồ án tốt nghiêp.