Thông báo

Quyết định số 1222/QĐ-DCT về việc bổ sung hình thức đánh giá học phần cuối kỳ thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Bổ sung hình thức đánh giá học phần cuối kỳ đối với các học phần thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chi Minh (theo Phụ lục...