Đại học

Đề án tuyển sinh 2018

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2018.

Đề án tuyển sinh 2017

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2017.

Đề án tuyển sinh 2016

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2016.

Đề án tuyển sinh 2015

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2015.