Tin Tuyển sinh

Đề án tuyển sinh 2021

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh công bố Đề án tuyển sinh năm 2021.