Tin Tuyển sinh

HUFI - Khoa Công nghệ Thực phẩm

Ngày 15/5/2010, khoa Công nghệ thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 358/QĐ-TCNTP của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM (Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ...