HUFI - Chuyên trang Tuyển sinh ts.hufi.edu.vn

Quy định mới về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với sinh viên HUFI

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ này áp dụng đối với sinh viên tuyển sinh từ năm 2021, sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2020 trở về trước được quyền sử dụng chuẩn năng lực ngoại ngữ trong quy định này để thay thế cho quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ trước đó nếu sinh viên có nguyện vọng thay đổi.

- Đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

Ngành học

Trình độ

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ thứ nhất theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ thứ hai theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam

Ngôn ngữ Anh

Đại học

Bậc 5/6

(tham chiếu ở phụ lục bên dưới)

Bậc 3/6

(tham chiếu ở phụ lục bên dưới)

 

- Đối với sinh viên các ngành khác

Trình độ

Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ là tiếng Anh hoặc một thứ tiếng khác theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam

Đại học

Bậc 3/6

(tham chiếu ở phụ lục bên dưới)

 

Lưu ý: Các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ do Việt Nam cấp phát phải nằm trong danh mục các đơn vị do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép.

 

Mẫu đơn xin miễn học - miễn thi và chuyển điểm học phần tiếng Anh

Quyết định số 2212/QD-DCT về việc Ban hành Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên đại học

TT TS&TT