Thạc sĩ

Ngành Công nghệ sinh học (thạc sĩ)

Tổng thể, chương trình đào tạo thạc sĩ Công nghệ Sinh học giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết...

Ngành Kỹ thuật điện (thạc sĩ)

Khoa Điện – Điện tử, Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện theo hai định hướng: Ứng dụng và nghiên cứu.

<< < 1 2 3 4 5 > >>