Ngành đào tạo đại học

Ngành Luật

Ngành Luật là một ngành học tương đối rộng. Người học không chỉ được trang bị kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, quản trị, công nghệ thông tin, tiếng Anh; mà còn được trang bị một hệ thống lý luận...

Ngành Luật kinh tế

Luật kinh tế là chuyên ngành đào tạo luật trong hệ thống các chuyên ngành luật. Người học được trang bị kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, kinh tế học, quản trị học, công nghệ thông tin,...

Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học là ngành nghề cốt lõi trong nền kinh tế. Sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật hóa học được đào tạo các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật hóa...

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường là ngành học về công nghệ và kỹ thuật nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu, thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải và xử lý nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn thông...

Ngành quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường là chuyên ngành đào tạo trang bị cho người học các kiến thức và kĩ năng để thực hiện vai trò hoạch định các chính sách và đưa ra các biện pháp tổng hợp (luật pháp,...

Ngành Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao, đa ngành, tích hợp các ngành khoa học và công nghệ như sinh học, hóa học, vật lý, kỹ thuật quá trình để khai thác các sinh vật sống tạo ra các sản...

<< < 1 2 3 4 5 > >>